PRIVACY BELEID VAN VAN DER GIESEN AUTOSHOP

 

https://www.123autolakken.nl


OVER ONS PRIVACYBELEID

Van der Giesen autoshop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Van der Giesen Autoshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05-04-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privayzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons beleid.

PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruik van onze website/webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter of vragen wij u bepaalde gegevens om de gewenste order te kunnen verwerken. Vaak zijn dat persoonsgegevens die direct of indirect naar u herleiden. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend der persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

WEBWINKELSOFTWARE

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Myshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Myshop heeft toegang tot uw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Myshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encrytie en een sterk wachtwoordbeleid. Myshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen.

WEBHOSTING

Wij hebben webhosting-en maildiensten van DDS en Gmail. DDS verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van diensten.

E-MAIL

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van diensten van DDS en Gmail. Deze partijen hebben passende en technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

BETALINGEN

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaaldienstverlener van Pay.nl, Afterpay en Paypal. Pay.nl, Afterpay en Paypal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl, Afterpay en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om e te beschermen. Pay.nl, Afterpay en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dienstverlening verder te verbeteren en in kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl, Afterpay en Paypal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl, Afterpay en Paypal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt.  Pay.nl, Afterpay en bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

BEOORDELINGEN 

FEEDBACK COMPANY


Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende en technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

VERZENDEN EN LOGISTIEK

Als u een bestelling bij ons plaats is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daardoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens aan deze partijen ter beschikking.

FACTURATIE EN BOEKHOUDING

Voor de facturatie en onze boekhouding worden uw persoonsgegevens en betaalgegevens verwerkt door geïntegreerde facturatie- en boekhoudsystemen. Gegevens betreffende uw persoon, bedrijf en uw ordergegevens worden door het boekhoudsysteem uitsluitend ten behoeve van onze boekhouding verwerkt. De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in ons boekhoudsysteem is om ter uitvoering van de wettelijke plicht een boekhouding bij te houden.  De facturen worden verstuurd via Myshop en geïmporteerd in het boekhoudsysteem van BAC en e-boekhouden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor de facturatie en boekhouding en nimmer voor andere doeleinden.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERKLARING

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING


Wij gebruiken uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zij allemaal tot geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichtingen.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met een doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJKONDERZOEK

In voorkomende gevallen kan Van der Giesen Autoshop op grond van wettelijke verplichtingen worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang uw cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt herroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren of via het bij ons bekende e-mailadres een wijziging te sturen. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. U heeft ten alle tijden recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waardoor wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en de betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt innen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT OP DE BEPERKING VAN VERWERKING

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt innen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt innen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

U heeft in voorkomende gevallen recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door u of in opdracht van Van der Giesen Autoshop. Las u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan gerust contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaats van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-en dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

COOKIES VAN DERDEN PARTIJEN

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

WIJZIGING IN HET PRIVACYBELEID

Wij houden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

CONTACTGEGEVENS

Van der Giesen Autoshop
Stuijvenburchstraat 6, 6961 DR Eerbeek.
Telefoon nummer: 0031 (0) 313650030

CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN

Miranda van der Giesen